Projekt 70/80 NOWE ZJAWISKA W SZTUCE POLSKIEJ LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH <<< •  

Źródło: Żywa Galeria, red. Józef Robakowski, Łódź 2000, s.268-269


Jan Świdziński
Osieki '80
(koncepcja wystawy 70/80)

Na plenerze "Osieki '80" powstała wspólna inicjatywa dotycząca organizacji wystawy prezentującej nowe zjawiska w sztuce polskiej, które się pojawiły w latach siedemdziesiątych. Projekt pt. 70/80 NOWE ZJAWISKA W SZTUCE POLSKIEJ LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH
opracował Jan Świdziński.

Cel wystawy:
Zaprezentowanie po raz pierwszy w sposób kompleksowy nowych jakości w sztuce polskiej w minionej dekadzie. Organizacja wystawy pozwala na prezentację rozproszonych i fragmentarycznie jedynie do tej pory pokazywanych materiałów z tego okresu, a także na krytyczną ich ocenę, której brak dotychczas. Cel wystawy, jak i specyfika zjawisk artystycznych tego okresu wymagają odejścia od tradycyjnych form prezentacji, należy uwzględnić film, video, instalacje, żywe działania, dokumentacje wydarzeń oraz szersze niż do tej pory wykorzystanie materiałów informacyjnych wyjaśniających nową problematykę sztuki.

Temat wystawy:
Tworzenie się nowej świadomości artystycznej w latach siedemdziesiątych. Ujawnienie się nowej generacji twórców.
Interesujące zjawiska tego okresu to:
odrzucenie stereotypów tradycyjnie obowiązujących w sztuce;
określenie własnego kontekstu - artysty i sztuki - wynikające ze świadomości lokalnej, polskiej specyfiki miejsca i czasu, w którym się działa;
pojawienie się nowego typu działalności artystycznej wychodzącej poza dotychczasowe wzorce i instytucje kulturalne.

Jako datę wyjściową proponuje się pierwszą edycję Festiwalu Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie (1971).

Zamierzamy przedstawić - nowe zjawiska:
nowo powstałe galerie;
nowe grupy artystyczne;
warsztaty twórcze;
spotkania (mityngi) jako nowe formy działalności;
interwencje;
wydarzenia;
konferencje.
Nowe formy interdyscyplinarne:
działania łączące różnego typu media;
nowe media (film, fotografia, tekst, dokument, performance, instalacja);
kino rozszerzone;
działania teorio-praktyczne;
wydawnictwa własne.

Proponowana forma ekspozycji:
prezentacja prac znaczących artystów i grup twórczych;
projekcje filmów kina niezależnego oraz filmów o sztuce i artystach;
przeglądy dokumentacji filmowej i zapisów video różnych wydarzeń omawianego okresu;
pokazy autorskie video;
żywe działania (performance);
prezentacje dokumentacji omawianych galerii i grup;
prezentacja dokumentacji dotyczących spotkań, kolokwiów i konferencji;
prezentacja druków ulotnych i wydawnictw.

Imprezy towarzyszące:
otwarte dyskusje z publicznością;
dyskusje panelowe z krytykami i historykami sztuki;
warsztaty twórcze.

Wybór miejsca (Łódź) zostaje podyktowany istnieniem długiej tradycji zainteresowań nowymi zjawiskami w sztuce. Do tego dochodzi istnienie w Łodzi Szkoły Filmowej i istotna rola, jaką jej absolwenci odegrali we wprowadzaniu nowych środków wyrazu do współczesnej sztuki polskiej.

1980


Komentarz:
Z powodu odmowy współpracy ze strony dyrektora BWA (p.B. Keplera) w Łodzi wystawa została zrealizowana w sopockim BWA dzięki uprzejmości tamtejszego dyrektora, p. R. Bukowskiego.
•   Drukuj - 1 str.   •