MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL

W KONTEKŚCIE SZTUKI / RÓŻNICE
28.IX - 2.X.2006

28 września 2006 roku rozpoczyna się nowy, cykliczny Festiwal-Biennale: W Kontekście Sztuki / RÓŻNICE.

Celem Festiwalu jest zaprezentowanie alternatywy wobec dominacji takich wzorców kultury, które miałyby obowiązywać wszystkich i wszędzie. Tę alternatywę tworzą obecnie peryferyjne w stosunku do centrów ośrodki, przedstawiające własny, specyficzny kontekst. Mając na uwadze ich znaczenie we współczesnej sztuce, w miejsce statycznych prezentacji organizatorzy Biennale chcą pokazać proces stale tworzących się kontekstów: tu i teraz, w tym miejscu, w tej sytuacji. Kontekstów tworzących się w prezentacji różnic, które wzbogacają nasze widzenie rzeczywistości.

* * *

Na zaproszenie Jana Świdzińskiego, artysty i filozofa, autora koncepcji sztuki kontekstualnej, odpowiedziało kilkudziesięciu znaczących twórców o światowej sławie.

Są wśród nich m.in. Marilyn Arsem (USA), Adina Bar-On (Izrael), Bruce Barber (Kanada), Jerzy Bereś (Polska), Nicola Frangione (Włochy), Uto Gusztar (Rumunia), Zbigniew Libera (Polska), Fabien Montmartin (Francja), Paul Panhuysen (Holandia), Seiji Shimoda (Japonia), Wiktor Petrow (Białoruś), Zbigniew Warpechowski (Polska). Kilkunastu spośród nich wcieliło się w rolę kuratorów i współtworzy Festiwal zaproszając najciekawszych ich zdaniem twórców ze swoich krajów. W ten sposób na Festiwal RÓŻNICE przyjedzie w tym roku 64 artystów z 13 państw.

Twórcy biorący udział w Festiwalu nie są ograniczani wyborem prezentacji do jednego tylko rodzaju sztuki. Posłużą się najróżniejszymi środkami wyrazu: performance, video, instalacja, happening, interwencja, pokaz multimedialny, muzyka, odczyt, malarstwo, rzeźba, poezja konkretna, sztuka niemożliwa, environment.

Festiwalowi towarzyszyć będzie konferencja prasowa oraz panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych historyków i krytyków sztuki, filozofów i antropologów.

* * *

Koncepcja Międzynarodowego Festiwalu W kontekście sztuki / RÓŻNICE nie polega na stworzeniu jednego, zamkniętego wydarzenia, który rozpocznie się i zakończy. Przeciwnie, jest to festiwal, który trwa właśnie dlatego, że jest nieustannie otwarty. Festiwal składa się z etapów; nie jest przyporządkowany do żadnego miejsca, ale porusza się zmieniając formy i konteksty. Nie zatrzymuje się, nie zastyga. Tym razem odbędzie się w Polsce, innym razem w innym kraju. Tam, gdzie będzie miał miejsce, wytworzy się nowy kontekst, zaproszeni zostaną nowi, lokalni artyści, RÓŻNICE rozwiną się niczym kłącze.
Nie chodzi o to, żeby stworzyć wąską grupę artystów, którzy jeżdżą między sobą i wciąż pokazują te same prace. Ideą projektu jest nie tylko pokazanie różnic między artystami, realizacjami czy formami sztuki, ale także ukazanie tego, w jaki sposób wszeskie inne różnice mogą znaleźć swoje miejsce i czas w praktyce życia codziennego. Podczas Festiwalu to właśnie te RÓŻNICE staną się przedmiotem afirmacji.

* * *

Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, na które składa się ponad 80 pokazów, jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Prezentacje odbędą się w kilku ośrodkach sztuki na terenie Polski: w Warszawie (m.in w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki), w Płocku (w Muzeum Mazowieckim), Szydłowcu (w Szydłowieckim Ośrodku Kultury), Orońsku (w Centrum Rzeźby Polskiej), w Sokołowie Podlaskim (w Sokołowskim Ośrodku Kultury).

KONTAKT:

Sekretarz Festiwalu
Bartosz Łukasiewicz
in_the_context_of_art@o2.pl
tel. +48 507 299 594


Rzecznik Prasowy Festiwalu
Jan Przyłuski
differences@o2.pl
tel. +48 512 255 935

PROGRAM FESTIWALU > > >
LISTA UCZESTNIKÓW - biogramy artystów i teoretyków > > >

MOTTO Festiwalu:

- z "Manifestu sztuki jako sztuki kontekstualnej"
"Świat współczesny nie tworzy obrazu rzeczywistości, który mógłby być przez wszystkich akceptowany.
Sens sztuki jest związany z sensem jaki nadajemy rzeczywistości w której żyjemy. Ponieważ obraz rzeczywistości utracił swą jednoznaczność więc i obraz, który tworzy sztuka przestał być jednoznaczny.
Współcześnie uniwersalny system wartości w sztuce nie funkcjonuje. To co chce uchodzić za taki system opiera się na stereotypach tworząc fałszywy, fikcyjny obraz pozornej rzeczywistości. Sztuka, nie pomagając nam zrozumieć rzeczywistości zostaje zdegradowana do roli przedmiotu wymiany handlowej podobnie jak inne dobra konsumpcyjne.
Taka sztuka, która mogłaby stworzyć system wartości, na którym można by się oprzeć musi być związana z rzeczywistością a nie z fikcją, simulacrum. Takim dostępnym naszemu doświadczeniu światem jest dzisiaj nasza konkretna, lokalna rzeczywistość.
Tworząc sztukę mamy świadomość, że skutki naszych artystycznych działań nie zależą wyłącznie od tego, co my jako artyści wykonujemy, lecz również od specyficznego kontekstu, w którym działamy[...]
Czymże więc jako artyści nie jesteśmy zainteresowani? Nie interesuje nas bierna asymilacja kultury i jej wzorców[...]
Przeciwstawiamy się zinstytucjonalizowanym strukturom, które tylko pozornie tworzą uniwersalne wartości a w rzeczywistości proponują wartości służące interesom jednej tylko grupy społecznej.
Czymże więc jesteśmy zainteresowani? Bezpośrednim kontaktem z rzeczywistością, która nabiera stale nowego kształtu w procesie stałych zmian zachodzących we współczesnej cywilizacji. Jesteśmy zainteresowani procesem stałego kształtowania naszej samoświadomości pozwalającym odnajdywać własne miejsce w stale zmieniającym się świecie.
Jesteśmy zainteresowani nieustannym kontaktem z konkretnymi ludźmi nie dzieląc ich na tych, którzy wiedzą i pouczają i na tych którzy są pouczani i maja się podporządkowywać. Co więc proponujemy?
Zastąpienie instytucjonalnej sieci sztuki formalną, spontanicznie tworzącą się więzią międzyludzkiego porozumienia."
- z "Manifestu sztuki jako sztuki kontekstualnej"MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL W KONTEKŚCIE SZTUKI / RÓŻNICE

Celem festiwalu ma być:
1. Przeciwstawienie się dominacji uniwersalnych wartości dla wszystkich. W zróżnicowanym świecie współczesnym utraciły one sens i stają się symbolem narzucania wartości jednej kultury innym; symbolem opresyjnej hegemonii centrum wobec peryferii.
2. Propozycja alternatywnej prezentacji różnorodności lokalnych kontekstów wobec faktu niemożliwości funkcjonowania uniwersalnych wzorców. Propozycja różnicy jako współczesnej wartości w kulturze.
Chcemy wiec zaprezentować żywą, aktualną sztukę rodzącą się w różnych kontekstach; wyrażającą swą własną relacje z rzeczywistością. Sztukę, która prezentuje swoją odrębność; swoją różnicę od innych i czyni z niej wspólną, inspirującą wartość. Mówiącą o różnicy nie izolacji, lecz różnicy niezbędnej do wyodrębnienia siebie i komunikacji. Różnicy nie antagonizmów, ale alternatyw.
Opierając się na takich założeniach proponujemy wspólny, międzynarodowy projekt. Do udziału w nim chcielibyśmy zaprosić te ośrodki z całego świata, które swoje indywidualne rozumienie świata przedkładają nad międzynarodowe, uniwersalne standardy. Realizacja tego projektu byłaby alternatywą wobec nie wyrażającego nic chaosu eklektyzmu sztuki międzynarodowej.

PROGRAM

Każdy z ośrodków biorących udział w projekcie zaproponowałby ustaloną wspólnie grupę swoich artystów do prezentacji. Jednocześnie każdy z kuratorów reprezentujących jeden z ośrodków biorących udział w projekcie zobowiązałby się na prezentacje wspólnego programu u siebie -rozszerzając liczbę uczestników festiwalu o lokalnych artystów. W ten sposób nasze przedsięwzięcie nie polegałoby i nie skończyłoby się tylko na jednej demonstracji- ale na odnawianiu się jej każdorazowo wobec nowych warunków i nowych miejsc.
Nie chcemy zawężać naszego pomysłu do jednego rodzaju sztuki np. instalacja lub performance- pozostawiając kuratorom wybór sposobu i środka przekazu.
Proponujemy wspólne zebranie kuratorów u nas w Polsce po to aby ustalić skład proponowanych artystów oraz terminy kolejnych prezentacji tak by zachować ich ciągłość. Czas trwania poszczególnych etapów pozostałby taki sam, jaki zazwyczaj przewidziany jest na festiwalach- tj. do tygodnia w jednym miejscu. Mamy u nas w Polsce do dyspozycji kilka takich miejsc. Chcielibyśmy także, aby informacja o festiwalu miała jak najszerszy zasięg ponieważ tylko wtedy uda nam się skutecznie osiągnąć swój cel- stworzenia realnej alternatywy i przeciwwagi względem obecnego stanu rzeczy- kiedy nasz głos będzie w pełni słyszalny. W tym zakresie liczymy na współprace wszystkich zaproszonych kuratorów. Jednocześnie chcemy wydać wspólny, obszerny katalog podsumowujący naszą działalność.

LIST MIĘDZYNARODOWY

We wrześniu 2006 roku rozpoczynamy nowy, cykliczny festiwal- biennale: "W kontekście sztuki: Różnice". Chcemy za jego pomocą przeciwstawić się dominacji międzynarodowych standardów, mających obowiązywać wszystkich i wszędzie. Standardów, które zamiast umożliwiać nieskrępowany przepływ i rozwój działań artystycznych, przyczyniają się do ich regresu i wtórności wobec tego co już było. Standardów kontynuujących XIX wieczną idee sztuki mieszczańskiej, która do tej pory utraciła już swą żywotność.
To, co cechuje współczesną, stale zmieniającą się rzeczywistość to fakt tego, że nie jest to już dłużej jedna rzeczywistość ale wielość alternatywnych rzeczywistości. Różnice między nimi wynikają z lokalnych, specyficznych kontekstów poprzez które dociera do nas świat. Świat, który powstaje chociażby przez to, że jest odbierany na tak wiele sposobów. Dlatego też tą aktualną alternatywą chcemy komunikować się i porozumiewać na naszym festiwalu. Nie jest to przecież trudne a tym bardziej niemożliwe. Potrzebujemy ludzi, którzy mówią s w o i m głosem, a nie głosem narzuconym, nieprawdziwym i anachronicznym. Znając Twoją działalność chcielibyśmy zaproponować Ci udział w naszym projekcie wierząc w to, że w tym znaczeniu Twój głos należy wyłącznie do Ciebie i dzięki temu wart jest wysłuchania.
Nasza koncepcja nie polega na stworzeniu jednego, zamkniętego festiwalu który rozpocznie się i zakończy- ale przeciwnie- festiwalu, który trwa właśnie dlatego, że nieustannie jest otwarty. Festiwalu, który składa się etapów; który nie jest przyporządkowany do żadnego miejsca, ale porusza się i powstaje pomiędzy nimi. Festiwalu, który się nie zatrzymuje, nie zastyga.
Każda osoba, do której się zwracamy będzie więc nie tyle współpracować przy jego budowie, co ją współtworzyć- poprzez zaproponowanie własnych artystów do wspólnej prezentacji; poprzez prezentacje własnego kontekstu, który składa się na człon różnicy pomiędzy innymi kontekstami; poprzez wykorzystywanie nieograniczonych, niczym nie skrępowanych form i środków wypowiedzi.
Nie chcemy nikomu niczego narzucać. Nie chcemy stworzyć wąskiego zbioru artystów, którzy jeżdżą między sobą i wciąż pokazują te same prace. Ideą projektu jest nie tylko pokazać różnice pomiędzy nami w jednym miejscu (sprowadzając je w rzeczywistości do jednego kontekstu: tego miejsca, tego czasu etc.)- ale też to, w jaki sposób różnice te odnajdują się w praktyce dnia codziennego. Tutaj u nas, w Polsce- i gdzieś tam, u Ciebie; u Was. Kiedy będziecie gościć u Siebie Festiwal stanie to okazją do rozszerzenia listy proponowanych przez siebie artystów o nowych lokalnych twórców. W ten sposób każde nowe miejsce zostanie wypełnione swoją lokalną rzeczywistością; w ten sposób każdy nowy etap drogi będzie się różnił od poprzedniego o nasz wspólny świat.
Nie jest istotne na kim zakończy się ta wędrówka sztuki- bo w rzeczywistości nie ten będzie ostatnim- tak samo zresztą jak i my nie będziemy pierwszymi proponując, aby projekt rozpoczął się w Polsce, ponieważ nie o taką rywalizacje nam chodzi. Chcemy zaprezentować swój alternatywny głos i tego samego oczekujemy w zamian. Oferujemy kilka ciekawych miejsc i kilku ciekawych ludzi, oferujemy Wam możliwość wspólnym głosem zaznaczenia swej różnorodności. Mamy także nadzieję, że podejdziecie do tego pomysłu z równym przekonaniem jak i my-

Jan Świdziński, Bartosz Łukasiewicz

LIST MIĘDZYNARODOWY 2

Znając Twoją działalność chcielibyśmy zaprosić Cię, jako artystę, do udziału w Biennale "W kontekście sztuki- Różnice". W ten sposób pragniemy zaprezentować alternatywę wobec dominacji takich wzorców kultury, które miałyby obowiązywać wszystkich i wszędzie. Tę alternatywę tworzą bowiem obecnie peryferyjne w stosunku do centrów ośrodki, przedstawiające własny, specyficzny kontekst. Mając na uwadze ich znaczenie we współczesnej sztuce w miejsce statycznych prezentacji chcemy pokazać proces stale tworzących się kontekstów: tu i teraz, w tym miejscu, w tej sytuacji. Kontekstów tworzących się w prezentacji różnic, które wzbogacają nasze widzenie rzeczywistości.
Proponujemy więc następujący program przedsięwzięcia: permanentny proces prezentacji kolejno w różnych miejscach. Każdy ze współkuratorów przedstawiłby 3 do 4 wybranych przez siebie artystów. Ich skład nie zmieniałby się przez cały czas trwania festiwalu. Podobnie nie chcielibyśmy ograniczać wyboru prezentacji do jednego tylko rodzaju sztuki. Obok performance mogą się pojawić instalacje, video, zdjęcia, działania w rzeczywistej, nieartystycznej przestrzeni.
Takie pokazy chcielibyśmy zorganizować w kilku miejscach w Polsce (Warszawa, Szydłowiec, Opinogóra, Płock, Wrocław, Piotrków Trybunalski, Lublin). Rozpoczęły by się one- a wraz z nimi cały festiwal- i trwały od 28 września do 1 paźdźiernika 2006. Jeżeli chodzi o nasze możliwości organizacyjne, to każdemu z uczestników jesteśmy w stanie zaoferować kwaterunek, wyżywienie, transport na terenie kraju, materiały oraz honorarium (w przypadku połączenia roli kuratora i artysty honorarium będzie liczone podwójnie).
Chcielibyśmy naszym festiwalem zainteresować teoretyków i historyków sztuki i zaprosić ich do współudziału w projekcie (publikacje, wykłady, udział w publicznej dyskusji) a także wykorzystać zagraniczna i lokalna prasę oraz Internet. Planujemy wydanie obszernego katalogu i materiałów informacyjnych na temat naszych działań.
Jeżeli akceptujesz tą propozycję prosimy o listowne (lub telefoniczne) potwierdzenie Swego udziału. Do listu dołączamy dotychczasowe materiały dotyczące festiwalu.

Z poważaniem

Jan Świdziński
Bartosz Łukasiewicz